Bibliography

This website aims to narrate the narrative of the First World War through a Turkish perspective. Consequently, the website’s content predominantly draws upon Turkish sources such as books, memoirs, articles, and various documents that are not accessible in other languages. Additionally, references have been made to sources in English and German as well.

The comprehensive bibliography presented below encompasses a thorough list of all the sources consulted for the creation of this website.

General

Arıkan, İ., “Osmanlı Ordusunda Bir Nefer” (A Soldier in the Ottoman Army), Timaş Yayınları, Istanbul, 2007.

Bilkan A.F. and Çakır, Ö., “Harp Mecmuası” (War Magazine), Işık Yayınları, Istanbul, 2004.

Çalışlar, İ. and Tufan, M.Y., “Yüz Yıl Sonra Savaşan Çizgiler” (Fighting Drawings, Hundred Years Later), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2017.

Boğuşlu, M., “Birinci Dünya Harbi’nde Türk Savaşları” (Turkish Battles in the First World War), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1990.

Emin, A., “Turkey in the World War”, Yale University Press, New Haven, 1930.

Erickson, E.J., “Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War”, Greenwood Press, Westport, 2001 (traslation into Turkish by Akad, T. published under the title “Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu” in 2003).

Erickson, E.J., “1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu: Çanakkale, Kutül Amare ve Filistin Cephesi” (The Ottoman Army in the First World War: Çanakkale, Kut al-Amara and Palestine Fronts), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009 (translated by Bağrıaçık, K. from the English original “Ottoman Army Effectiveness in World War I: A Comparative Study” published in 2007).

Erickson, E.J., “1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 1914-1918″, TimaşYayınları, Istanbul, 2011 (translated by Levin Atalay, S. from the English original “Gallipoli & The Middle East / 1914-1918” published in 2008 by Amber Books).

Gingeras, R., “Fall of the Sultanate: The Great war and the End of the Ottoman Empire, 1908-1922”, Oxford University Press, Oxford, 2016.

Lord Carver, “The National Army Museum Book of the Turkish Front 1914-18”, Pan Books, London, 2004.

McMeekin, S., “The Ottoman Endgame: War, Revolution and the Making of the Modern Middle East, 1908-1923”, Allen Lane, London, 2015.

Rogan, E. “The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East”, Basic Books, New York, 2015.

Uyar, M. and Erickson E.J., “Osmanlı Askeri Tarihi” (Ottoman Military History), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2017 (translated bu Uyar, M. from the English original “A Military History of the Ottomans from Osman to Atatürk” published in 2009).

Uyar, M., “The Ottoman Army and the First World War”, Routledge, 2021.

Yıldız, G. (ed.) “Osmanlı Askeri Tarihi: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918” (Ottoman Military History: Army, Navy and Air Forces 1792-1918), Timaş Yayınları, İstanbul, 2013.

Committee of Union and Progress

Ahmad, F., “The Young Turks: Struggle for the Ottoman Empire 1914-1918”, Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, 2019.

Ahmad, F., “İttihat ve Terakki 1908-1914” (Committee of Union and Progress 1908-1914), Kaynak Yayınları, Istanbul, 2004 (translated by Yavuz, N. from the English original “Young Turks” first published in 1969).

Ahmad, F., “İtthatçılıktan Kemalizme” (From Unionism to Kemalism), Kaynak Yayınları, Istanbul, 1999 (first published in 1985; translated from the English original by Berktay, F.).

Akşin, S., “Jön Türkler ve İttihat ve Terakki” (Young Turks and the Committee of Union and Progress), İmge Kitabevi, Ankara, 2001 (first published in 1980).

Aydoğan, E. and Eyyüpoğlu, İ. (ed), “Bahaeddin Şakir Bey’in Bıraktığı Vesikalara Göre İttihat ve Terakki”, (Committee of Union and Progress According to Documents of Bahaeddin Şakir Bey), Alternatif Yayınları, Ankara, 2004.

Cemil, A., “Teşkilat-ı Mahsusa: Kafkasya ve Balkanlar’da Operasyonlar” (The Special Organization: Operations in the Caucasus and the Balkans), Kronik Kitap, Istanbul, 2018.

Çeliktepe, A., “Teşkilat-ı Mahsusa’nın Siyasi Misyonu” (The Political Mission of the Special Organization), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2002.

Kansu, A., “İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi 1908-1913” (The Unionists’ Struggle for the Regime and Power 1908-1913), İletişim Yayınları, Istanbul, 2016.

Kayalı, H., “Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism and Islamism in the Ottoman Empire 1908-1918”, University of California Press, Berkeley, 1997 (Turkish translation by Yöney, T. published under the title “Jön Türkler ve Araplar” in 1998).

Kocahanoğlu, O.S., “İttihat Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması” (Questioning and Trial of the Committee of Union and Progress), Temel Yayınları, Istanbul, 1998.

Kuran, A.B., “İnkılap Tarihimiz ve Genç Türkler” (Our Revolutionary History and Young Turks), Kaynak Yayınları, Istanbul, 2000 (first published in 1945).

Ragıp, M., “İttihat ve Terakki Tarihinde Esrar Perdesi” (Mystery in the History of the Committee of Union and Progress), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2004. (edited by a team led by Uğurlu, N. from the original text published in 1933).

Sorgun, T., “İttihad ve Terakki” (Committee of Union and Progress), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

Stoddard, P.H., “The Ottoman Government and the Arabs 1911 to 1918: A Preliminary Study of the Teşkilat-ı Mahsusa”, unpublished Ph.D. thesis, Princeton University, 1963.

Tansu, S.N. and Vardar, G., “İttihad ve Terakki İçinde Dönenler” (Intrigues within the Committee of Union and Progress), Yeni Zamanlar Yayınevi, Istanbul, 2003.

Tetik, A., “Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi 1914-1916” (History of the Special Organization 1914-1916), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2014.

Turfan, M.N., “Rise of the Young Turks: Politics, the Military and Ottoman Collapse”, I.B.Tauris & Co., London, 2000.

Zürcher, E.J., “The Young Turk Legacy and Nation Building”, I.B. Tauris, London, 2010.

Decline of the Empire

Akkurt, H. and Pamuk, A. (eds.), “Yüzüncu Yılında II. Meşrutiyet” (The Second Constitutional Period in its Centenary), Yeni İnsan Yayınevi, Istanbul, 2008.

Akşin, S., “31 Mart Olayı: Şeriatçı Bir Ayaklanma” (The 31 March Incident: A Radical Islamist Rebellion), İmge Kitabevi, Ankara, 1994.

Alkan, M.Ö. (ed.), “Yadigar-ı Meşrutiyet” (Souvenir of Constitution), Bilgi Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 2010.

Alkan, N. “Selanik İstanbul’a Karşı” (Salonica Against Istanbul), Timaş Yayınları, Istanbul, 2011.

Armağan, M., “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” (Abdülhamid’s Dance with the Wolves), Ufuk Kitap, Istanbul, 2006.

Armağan, M., “Geri Gel Ey Osmanlı!” (Come Back, Ottoman!), Timaş Yayınları, Istanbul, 2010.

Atay, F.R., “Batış Yılları” (The Years of Collapse), Pozitif Yayınları, Istanbul, 2011 (first published in 1963).

Bardakçı, İ., “Bir İmparatorluğun Yağması” (An Empire Pillaged), Ankara, 19??.

Bleda, M.Ş., “İmparatorluğun Çöküşü” (The Collapse of the the Empire), Destek Yayınevi, Istanbul, 2010.

Çetiner, S., “Çöküş Yılları: II. Abdülhamit, Jön Türkler, İttihat ve Terakki” (The Years of Dissolution: Abdülhamit II, Young Turks, Union and Progress), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2008.

Finkel, C., “Osman’s Dream”, John Murray, London, 2005.

Garnier, J.P., “Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu” (The End of the Ottoman Empire), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2007 (translated by Çelikkol, Z. from the French original published in 1973).

İrtem, S.K., “Meşrutiyetten Mütarekeye” (From the Constitution to the Armistice), Temel Yayınları, Istanbul, 2004.

Kongar, E., “Tarihimizle Yüzleşmek” (Facing Our History), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2006.

Kutlu, S., “Didar-ı Hürriyet: Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet” (Beautiful Face of Liberty: Second Constitutional Regime on Postcards), Bilgi Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 2004.

Ortaylı, İ., “Son İmparatorluk Osmanlı” (The Last Empire: Ottomans), Timaş Yayınları, Istanbul, 2006.

Ortaylı, İ., “Üç Kıtada Osmanlılar” (Ottomans in Three Continents), Timaş Yayınları, Istanbul, 2007.

Ortaylı, İ., “Batılılaşma Yolunda” (On the Road to Westernization), Merkez Kitaplar, Istanbul, 2007.

Soku, Z.Ş., “1897 Türk-Yunan Muharebesi ve Sultan Hamid’in Gizli Siyaseti ” (1897 Turco-Greek War and the Secret Politics of Sultan Hamid), Akıl Fikir Yayınları, Istanbul, 2011.

Sunata, İ.H., “İstibdattan Meşrutiyete, Çocukluktan Gençliğe” (From Oppression to Constitution, From Childhood to Adolescence), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006.

Uzunçarşılı, İ.H., “Resneli Niyazi Hatıratı” (Memoirs of Resneli Niyazi), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2003.

The Turco-Italian War

Baykurt, C., “Son Osmanlı Afrikası’nda Hayat: Çöl İnsanları, Sürgünler ve Jön Türkler” (Life in the Last Ottoman Africa: Desert People, Exiles and Young Turks), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009 (prepared by İnan, A.).

Childs, T.W., “Trablusgarp Savaşı ve Türk-İtalyan Diplomatik İlişkileri” (The Tripolitanian War and Turco-Italian Diplomatic Relations), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2008 (translated by Berktay D. from the English original “Italo-Turkish Diplomacy and the War over Libya 1911-1912” published in 1990).

Koloğlu, O., “500 Years in Turkish Libyan Relations”, Center for Strategic Research, Ankara, 2007.

Kurtcephe, İ., “Türk-İtalyan İlişkileri 1911-1916” (Turkish-Italian Relations 1911-1916), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995.

Kutay, C., “Trablusgarb’de Bir Avuç Kahraman” (One Handful of Heroes in Tripolitania), Tarih Yayınları, Istanbul, 1963.

Şıvgın, H., “Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri” (The Tripolitanian War and Turco-Italian Relations 1911-1912), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.

Balkan Wars

Andonyan, A., “Balkan Savaşı” (Balkan Wars), Aras Yayıncılık, Istanbul, 2002 (translated by Biberyan, Z. from the Armenian original “Badgerazart Intartzag Badmutyun Balkanyan Baderazmin” -A Complete Pictorial of the Balkan War- first published in Istanbul, 1913).

Artuç, İ., “Balkan Savaşı” (Balkan Wars), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1988.

Dinç, G., “Mehmed Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı 1912-1913” (The Balkan War 1912-1913 in Postcards Collected by Mehmed Nail Bey), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 2008.

Erickson, E.J., “Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913”, Praeger Publishers, Westport, 2003.

Feldmann, W., “İstanbul’da Savaş Günleri: Bir Alman Gazetecinin Balkan Savaşı Hatıratı” (War Days in Istanbul: Balkan War Memoirs of a German Journalist), Selis Kitaplar, Istanbul, 2004 (translated by Alkan, N. from the German original).

Ginio, E., “The Ottoman Culture of Defeat: The Balkan Wars and their Aftermath”, Oxford University Press, New York, 2016.

Hochwächter, G., “Balkan Savaşı Günlüğü: Türklerle Cephede” (Balkan War Diary: At the Front with Turks), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007 (translated by Toydemir, S. from the German original titled “Mit den Türken in der Front im Stabe Mahmut Muhtar Paschas” published in 1913).

Jowett, P.S., “Armies of the Balkan Wars 1912-13”, Osprey Publishing, Botley, 2010.

Kocabaş, S., “Son Haçlı Seferi Balkan Harbi: Avrupa Türkiye’sinin Kaybı” (Balkan War as the Last Crusade: The Loss of European Turkey), Vatan Yayınları, Kayseri, 2000.

Kutlu, S., “Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti” (The Balkans and the Ottoman State in the Century of Nationalism and Imperialism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 2007.

Mahmud Muhtar Paşa, “Balkan Savaşı: Üçüncü Kolordu’nun ve İkinci Doğu Ordusu’nun Muharebeleri” (Balkan Wars: Battles of the III Corps and the Second Eastern Army), Güncel Yayıncılık, Istanbul, 2003.

Öztuna, Y., “Avrupa Türkiyesi’ni Kaybımız” (Losing European Turkey), Babıali Kültür Yayıncılığı, Istanbul, 2006.

Rémond, G., “Mağluplarla Beraber: Bir Fransız Gazetecinin Balkan Harbi İzlenimleri” (With the Defeated: Balkan War Impressions of a French Journalist), Profil Yayıncılık, Istanbul, 2007 (translated by Cevdet, H. from the French original “Avec les Vaincus: La Campagne de Thrace” published in 1913 to Ottoman Turkish, edited by Sarıkaya, M.)

Saraçoğlu, A.C., “Rauf Orbay ve Hamidiye” (Rauf Orbay and Hamidiye), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2006.

Soku, Z.Ş., “Meçhul Asker: 1912 Edirne Muhasarası” (The Unknown Soldier: 1912 Siege of Edirne), Akıl Fikir Yayınları, Istanbul, 2011 (originally published in 1929).

Tufan, M.Y. and Çalışlar, İ., “Yüz Yıl Sonra Balkan Savaşları” (Balkan War, Hundred Years Later), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2012.

Official History, “Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi – Balkan Harbi Osmanlı Deniz Harekatı” (History of the Turkish Armed Forces – Ottoman Naval Operations During the Balkan Wars), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1993.

Alliance and Entry to the War

Abdullah, K., “Kızıl Kayzer ‘Kaiser Rouge’” (The Red Kaiser ‘Kaiser Rouge’), Belge Yayınları, 2002 (translated by Tuğlacı, P. from the French original “Le Kaiser Rouge” published in 1919).

Aksakal, M., “Harb-i Umumi Eşiğinde: Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi” (On the Brink of the General War: How the Ottoman State Entered its Last War), Bilgi Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 2010 (translation from the English original titled “The Ottoman Road to War in 1914” published in 2008).

Alkan, N. and Şimşek, E. (ed.) “Savaşanların Gözüyle Türk-Alman İttifakı 1914-1918” (The Turkish-German Alliance in the Eyes of the Belligerents 1914-1918), Kronik Kitap, Istanbul, 2018.

Aydın, E., “Osmanlı’nın Son Savaşı” (The Last War of the Ottoman), Kırmızı Yayınları, Istanbul, 2012.

Çolak, M., “Enver Paşa: Osmanlı-Alman İttifakı” (Enver Paşa: The Ottoman-German Alliance), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2008.

Çulcu, M., “Osmanlılar! Silah Başına!” (Ottomans! To Arms!), Kastaş Yayınevi, Istanbul, 2011.

Dinçer, S., “Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler” (German-Turkish Comradeship-in-Arms and the Armenians), İletişim Yayıncılık, Istanbul, 2011.

Enders, F.C., “Türkiye ve Türkler: Bir Alman Subayın Türkiye Notları 1878-1918” (Turkey and the Turks: Notes of a German Officer on Turkey 1878-1918), Dharma Yayınları, Istanbul 2006 (translated by Beken, G. from the German original “Die Türkei: Eine Einführung in das Verständnis von Land und Volk” published in Munich, 1918).

Gülsoy, U., “Kutsal Proje: Ortadoğu’da Osmanlı Demiryolları” (The Holy Project: Ottoman Railroads in the Middle East), Timaş Yayınları, Istanbul, 2010.

Hacipoğlu, D., “Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Harbi’ne Girişi” (Entry of the Ottoman Empire into the First World War), İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı, Istanbul, 2003.

Jung, P., “Der k.u.k. Wüstenkrieg: Österreich-Ungarn im Vorderen Orient 1915-1918” (Desert War: Austria-Hungary in the Near East 1915-1918), Verlag Styria, Vienna, 1992.

Kaşıyuğun, A., “Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girişi” (Entry of the Ottoman Empire into the First World War),Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2015.

Koloğlu, O., “Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi” (Turkish-German History from Prussia to Enverland and Today), Tarihçi Kitapevi, Istanbul, 2018.

Korn, W., “Schienen für den Sultan” (Tracks for the Sultan), Komet Verlag, Köln, 2010.

Keskin, H. “Osmanlı-Avusturya Macaristan İlişkileri 1914-1918” (Ottoman-Austro Hungarian Relations 1914-1918), unpublished master’s thesis, Mustafa Kemal University, Hatay, 2006.

Krause, P.R., “Türkiye 1915” (Turkey 1915), Heyamola Yayınları, Istanbul, 2005 (translated by Süleymangil, N. from the German original “Die Türkei” published in Leipzig, 1916).

Lüdke, T., “Jihad Made in Germany”, Lit Verlag, Münster, 2005.

McMeekin, S., “The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power”, Belknap Press, Cambridge, 2010.

Neulen, H.W., “Feldgrau in Jerusalem: Das Levantekorps des kaiserlichen Deutschland” (Field gray in Jerusalem: The Levantine Corps of Imperial Germany), Universitas Verlag, Munich, 2002 (first published in 1991).

Ortaylı, İ., “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” (German Influence on the Ottoman Empire), İletişim Yayınları, Istanbul, 2001.

Pomiankowski, J. “Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches” (The Collapse of the Ottoman Empire), Amalthea Verlag, Vienna, 1928.

Stuermer, H., “Konstantinopl’da Savaşın İki Yılı” (Two Years of the War in Constantinople), Büke Yayınları, Istanbul, 2002 (translated by Fincancıoğlu, Y. from the German original “Zwei Kriegsjahre in Konstantinopel” published in Lausanne, 1917).

Soku, Z.Ş., “Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik?” (How We Entered to the World War), Çatı Yayıncılık, Istanbul, 2007.

Trumpener, “Germany and the Ottoman Empire 1914-1918”, Princeton University Press, Princeton, 1968.

Van der Wat, D., “The Ship that Changed the World: The Escape of the Goeben to the Dardanelles in 1914”, Hodder and Stoughton, London, 1985.

Von Sanders, L., “Türkiye’de Beş Yıl” (Five Years in Turkey), Burçak Yayınevi, Istanbul, 1968 (translated by Yazman, M.Ş. from the German original “Fünf Jahre in der Türkei” first published in Berlin, 1920).

Weber, F.G., “Eagles on the Crescent”, Cornell University Press, Ithaca, 1970.

Gallipoli

Adil, S., “Çanakkale Cephesinden Mektuplar ve Hatıralar” (Letters and Memoirs from the Çanakkale Front), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2007. (edited by Albayrak, M.)

Albayrak, M. and Yılmazer, T., “Sorularla Çanakkale Savaşı” (Çanakkale War in Questions), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2016.

Artuç, İ., “1915 Çanakkale Savaşı” (1915 Battle of Çanakkale), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1992.

Banoğlu, N.A., “Türk Basınında Çanakkale Günleri” (Çanakkale Days in Turkish Press), Türk Basın Birliği, Istanbul, 1982.

Brenchley, F. and Brenchley, E., “Stoker’s Submarine”, Harper Collins Publishers, Sydney, 2001.

Broadbent, H., “The Boys Who Came Home”, ABC Enterprises, Sydney, 1990.

Broadbent, H., “Gallipoli: The Fatal Shore”, Penguin Group Australia, Camberwell, 2009 (first published in 2005).

Carlyon, L., “Gallipoli”, Pan Macmillan Australia, Sydney, 2001.

Cassar, G.H., “Çanakkale ve Fransızlar” (Çanakkale and the French), Milliyet Yayınları, 1974. (translated by Dalay, N. from the English original “The French and the Dardanelles: A Study of Failure in the Conduct of War” pulished in London, 1971.

Çetiner, S., “Çanakkale Savaşı Üzerine Bir İnceleme” (A Study of the Battle of Çanakkale), ??, 19??

Çulcu, M., “İkdam Gazetesi’nde Çanakkale Cephesi” (Çanakkale Front in İkdam Newspaper), Denizler Kitabevi, Istanbul, 2004.

Erickson, E.J., “Gallipoli: The Ottoman Campaign”, Pen & Sword Books, Barnsley, 2010.

Forrest, M., “The Defence of the Dardanelles: From Bombards to Battleships”, Pen & Sword Books, Barnsley, 2012.

Göncü, G. and Aldoğan, Ş., “Siperin Ardı Vatan” (Homeland Beyond the Trenches), MB Yayınevi, Istanbul, 2006.

Hamilton, I., “Gelibolu Hatıraları 1915” (Gallipoli Diary 1915), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2005. (translated by Yalman, M.A. and Uğurlu, N. from the English original first published in London, 1920)

Herbert, A. and Morgenthau, H., “Çanakkale: Devler Ülkesinde Devler Savaşı” (Çanakkale: Giants’ War in the Land of Giants), Ataç Yayınları, Istanbul, 2005 (memoirs of Audrey Herbert and Henry Morgenthau compiled in one single volume, translated by Say, S.).

Hickey, M., “Gallipoli”, John Murray Publishers, London, 1998.

Hilmi, M., “Çanakkale Geçilmedi” (Çanakkale Could not be Passed Through), Goa Yayınları, Istanbul, 2006 (edited by Sanlıtop, G.).

Ilgar, I. and Uğurlu, N. (ed), “Esat Paşa’nın Çanakkale Hatıraları” (Esat Paşa’s Çanakkale Memoirs), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2003.

İnceoğlu, N., “Siper Mektupları” (Trench Letters), Remiz Kitabevi, Istanbul, 2001.

James, R.R., “Gallipoli”, Pimlico, London, 1999. (first published in 1965)

Kıbıl, M., “Çıkarmadan Tahliyeye Arıburnu-Anafartalar Muharebeleri” (Arıburnu-Anafartalar battles from the Landing to the Evacuation), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2017.

King, J. and Bowers, M., “Gallipoli: Untold Stories from War Correspondent Charles Bean and Front-Line Anzacs”, Doubleday, Sydney, 2005.

Laar, C., “Der Kampf um die Dardanellen” (The Struggle for the Dardanelles), Verlag Bertelsmann, Berlin, 1936.

McLeod, J., “Gallipoli”, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Moorehead, A., “Gallipoli”, Ballantine Books, New York, 1982 (first published in 1956).

Mühlman, C., “Çanakkale Savaşı: Bir Alman Subayının Notları” (Battle of Çanakkale: Notes by a German Officer), Timaş Yayınları, Istanbul, 1998.(translated by Ümran, S. from the German original).

Mütercimler, E., “Gelibolu” (Gallipoli), Alfa Yayınları, Istanbul, 2005.

Newman, S., “Gallipoli Then and Now”, After the Battle Publications, London, 2000.

Oral, H., “Arıburnu 2015”, İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2012.

Prigge, E.R., “Çanakkale Savaşı Günlüğü” (Çanakkale War Diary), Timaş Yayınları, Istanbul, 2011 (translated from the German original by Erdemoğlu, B.).

Prior, R., “Gallipoli: The End of the Myth”, Yale University Press, New Haven, 2010.

Rıza Bey, “AE-2 Denizaltı Gemisi’ni Marmara’da Nasıl Batırdım” (How I Sunk the Submarine AE-2 in Marmara Sea), Millet Yayınları, 1947 (edited by Dülger, B.).

Rudenno, V., “Gelibolu: Denizden Saldırı” (Gallipoli: Attack from the Sea), ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2009 (translated from the English original Cenkçiler, D.).

Selçuk, M., “Çanakkale Seferberliği” (Mobilisation of Çanakkale), Kitap Yayınevi, Istanbul, 2016.

Sunata, İ.H., “Gelibolu’dan Kafkaslara” (From Gallipoli to the Caucasus), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2003.

Thomasi, A., “Çanakkale Deniz Savaşı” (Çanakkale Naval Battles), Genel Kurmay Yayınları, Ankara, 1997 (translated by Işık, H.).

Travers, T., “Gallipoli 1915”, Tempus Publishing, Glouchestershire, 2004 (first published in 2001).

Uyar, M., “The Ottoman Defence Against the Anzac Landings: 25 April 1915”, Army History Unit, Canberra, 2015.

Ünaydın, R.E., “Çanakkale’de Savaşanlar Dedi ki” (Those Who Fought in Çanakkale Spoke), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1990.

Van der Vat, D., “The Dardanelles Disaster: Winston Churchill’s Greatest Failure”, Duckworth, London, 2010.

Wolf, K., “Gallipoli 1915: Das deutsch-türkische Militärbündnis im Ersten Weltkrieg” (Gallipoli 1915: The German-Turkish Military Alliance in the First World War), Report Verlag, Bonn, 2008.

Zembrzuska, W., “Muhabirimiz Çanakkale Cephesinden Bildiriyor! Miralay Mustafa Kemal Bey ile Buluşma, Ağustos 1915” (Our Correspondent Reporting from the Çanakkale Front! A Meeting with Colonel Mustafa Kemal Bey, August 1915), Kitap Yayınevi, Istanbul, 2019 (collection of letters translated by Mevsim, H.).

—, “The Anzac Book”, Cassell and Company, London, 1916.

Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Çanakkale Cephesi Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Operations at the Çanakkale Front), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1997.

Caucasus

Arslan, O., “Osmanlı’nın Son Zaferleri: 1918 Kafkas Harekatı” (The Last Victories of the Ottoman: The Caucasian Operation 1918), Doğan Kitap, Istanbul, 2010.

Balcı, R., “Tarihin Sarıkamış Duruşması” (The Sarıkamış Trial of History), Tarih Düşünce Kitapları, Istanbul, 2004.

Balcı, R., “Sarıkamış Yolun Sonu” (Sarıkamış The End of the Road), Babıali Kültür Yayıncılığı, Istanbul, 2006.

Bardakçı, M. (ed.), “Hafız Hakkı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü” (Hafız Hakkı Paşa’s Sarıkamış Diaries), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009

Baytın, A., “Sessiz Ölüm: Sarıkamış Günlüğü” (Silent Death: Sarıkamış Diary), Yeditepe Yayınları, Istanbul, 2007 (edited by Dervişoğlu, İ. from the original text first published in 1944).

Celalettin Efendi, “Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü” (East Front Diary of a Lieutenant), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009 (prepared by İstekli, B.).

Çakmak, F., “Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi: 1935 Yılında Harp Akademisinde Verilen Konferanslar” (The Eastern Front in the First World War: Conferences Delivered at the War Academy in 1935), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 2005.

Eren, Ö., “Sarıkamış’a Giden Yol” (The Road to Sarıkamış), Alfa Yayınları, Istanbul, 2005.

Eti, A.R., “Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü 1914-1915” (East Front Diary of a Corporal 1914-1915), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009.

Görüryılmaz, M., “Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler” (Turkish Caucasian Islam Army and the Armenians), Bilgeoğuz Yayınları, Istanbul, 2007.

İlden, Ş., “Sarıkamış”, İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2000.

Larcher, M., “Kafkas Harekatı” (The Caucasus Operation), Omia Yayınları, Istanbul, 2010 (partial translation of the original work in French “La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale” published in 1926, translation by Kapyalı, C.).

Müderrisoğlu, A., “Sarıkamış Dramı” (Tragedy of Sarıkamış), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1997.

Öğün, T., “Kafkas Cephesinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki Lojistik Desteği” (Logistics Support of the Caucasian Front During the First World War), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.

Reynolds, M.A., “Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908-1918”, University Press, Cambridge, 2011.

Serhadoğlu, M.R., “Savaşçı Doktorun İzinde” (Following the Footsteps of the Warrior Doctor), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2005 (based on the memoirs of Şehidullah Fikri Bey).

Sönmez, B. and Yıldız, R., “Ateşe Dönen Dünya: Sarıkamış” (The World that Turns into Fire),Ikarus Yayınları, Istanbul, 2008.

Taşyürek, M., “Sarıkamış: Bir Hüznün Tarihi” (Sarıkamış: The Story of a Grief), Yitik Hazine Yayınları, Istanbul, 2006.

Tekir, S., “Beyaz Harp” (The White War), Kronik Kitap, Istanbul, 2021.

Tokad, M.F., “Kibrit Kutusundaki Sarıkamış-Sibirya Günlükleri” (Sarıkamış-Siberia Diaries inside a Match Box), Timaş Yayınları, Istanbul, 2010.

Tonguç, F., “Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Anıları” (Memoirs of a Reserve Officer in the First World War), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006. (first published in 1960)

Yergök, Z., “Sarıkamış’tan Esarete” (From Sarıkamış to Slavery), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2005 (prepared by Önal, S.).

Yüceer, N., “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekatı” (Azerbaijan and Dagestan Operations of the Ottoman Army in the First World War), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1996.

Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Kafkas Cephesi 3. Ordu Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Third Army Operations at the Caucasian Front), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1993.

Palestine, Mesopotamia, Arabian Peninsula

Aaronsohn, A. “Türk Ordusuyla Filistin’de: Bir Yahudi Askerin Birinci Dünya Savaşı Notları” (With the Turkish Army in Palestine: A Jewish Soldiers’ Notes from the First World War), Selis Kitaplar, Istanbul, 2003.

Aksoley, İ., “Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kuva-yı Milliye’ye” (From the Special Organization to National Forces), Timaş Yayınları, Istanbul, 2009.

Albayrak, M. and Engin, V., “Kutülamare Zaferi 1916” (The Victyory of Kut-al-Amara 1916), Yeditepe Yayınevi, 2017.

Atay, F.R., “Zeytindağı” (The Olive Mountain), Pozitif Yayınları, Istanbul, 2004 (first published in 1932).

Atay, F.R., “Ateş ve Güneş” (Fire and Sun), Pozitif Yayınları, Istanbul, 2008 (first published in 1918).

Barr, J., “Setting the Desert on Fire: T.E. Lawrence and Britain’s Secret War in Arabia”, Bloomsbury, London, 2007.

Bruce, A., “The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First World War”, John Murray Publishers, London, 2003.

Çifci, E., “Kutü’l-Amare: Coğrafya, Askerler, Silahlar” (Kut-a-Amara: Geography, Soldiers, Weapons), Timaş Yayınları, Istanbul, 2017.

Çulcu, M., “Arşivi Kaybolan Savaş: Sina, Filistin, Suriye Cephesi” (The War with the Lost Archive: Sinai, Palestine, Syria Fronts), Kastaş Yayınevi, Istanbul, 2009.

Doğruer, A.S. (Mirliva Sedat), “Filistin’e Veda: Yıldırım Ordularının Bozgunu” (Farewell to Palestine: The Defeat of Yıldırım Armies), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2009 (adapted from the original in Ottoman Turkish by Gurulkan, K.).

Erden, A.F., “Birinci Dünya Harbi’nde Suriye Hatıraları” (Syria Memoirs in the First World War), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2003.

Erickson, E.J., “Palestine: The Ottoman Campaigns of 1914-1918”, Pen & Sword, Barnsley, 2016.

Er-Reis, R.N., “Osmanlıların Çöküş Döneminde Arap Casusları” (Arab Spies during the Period of Ottoman Decline), Selenge Yayınları, Istanbul, 2006 (translated by Batur, D.A. from the Arabic original).

Ertaş, M.Y. and Kılıçarslan, H. (ed.), “Kutül Amare 1916″ (Kut-al-Amara 1916), Kronik Kitap, Istanbul, 2017.

Ford, R., “Eden to Armageddon: World War I in the Middle East”, Phoenix, London, 2010.

Fromkin, D., “A Peace to End All Peace”, Owl Books, New York, 2001. (first published in 1989)

Guhr, H. “Als türkischer Divisionskommandeur in Kleinasien und Palästina” (As a Turkish Division Commander in Asia Minor and Palestine), Siwinna, Berlin, 1937 (translated into Turkish by Özbilen, E. under the title “Türklerle Omuz Omuza” published in 2007).

Günay, S., “Bizi Kimlere Bırakıp Gidiyorsun Türk? Suriye ve Filistin Anıları” (Who Are You Leaving Us With, Turk? Memoirs of Syria and Palestine), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006.

Güralp, Ş., “Çanakkale Cephesinden Filistin’e: Bir Askerin Günlüğünden” (From the Çanakkale Front to Palestine: From the Diary of a Soldier), Güncel Yayıncılık, Istanbul, 2003.

Johnson, R. “The Great War in the Middle East”, Oxford University Press, Oxford, 2016.

Kabacalı, A., “Arap Çöllerinde Türkler” (Turks in Arabian Deserts), Cem Yayınevi, Istanbul, 2003.

Kandemir, F., “Fahreddin Paşa’nin Medine Müdafaası” (Fahreddin Paşa’s Defence of Medina), Yağmur Yayınları, Istanbul, 2006 (first published in 1971).

Kıcıman, N.K., “Medine Müdafaası: Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı” (Defence of Medina: How We Lost Hejaz), Sebil Yayınevi, Istanbul, 1971.

King Abdullah el-Hussein of Jordan, “Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik?” (Why We Rebelled Against the Ottomans), Klasik Yayınları, Istanbul, 2006 (translated by Özkan. H. from the Arabic original).

Kolaoğlu, O., “Lawrence Efsanesi” (The Legend of Lawrence), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2016.

Kuşçubaşı, E., “Turkish Battle at Khaybar”, Arba Yayınları, Arba Yayınları, Istanbul, 1997 (translated/edited by Stoddard, P.H. and Danışman H.B.).

Lawrence, T.E., “Seven Pillars of Wisdom”, Wordsworth Editions, London, 1997. (first published in 1935)

Özyüksel, M., “Hicaz Demiryolu” (Hejaz Railway), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2000.

Polat, Ü.G., “Türk-Arap İlişkileri: Eski Eyaletler Yeni Komşulara Dönüşürken” (Turkish-Arab Relations: As Old Provinces Turned into New Neighbours”, Kronik Kitap, Istanbul, 2019.

Rutledge, I., “Enemy on the Euphrates: The Battle for Iraq 1914-1921″, Saqi Books, 2015.

Serezli Mehmet Ragıp, “Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti 1917-1918” (An Ottoman Officer Against the Russians and the British 1917-1918), Timaş Yayınları, Istanbul, 2011.

Townshend, C., “When God Made Hell: The British Invasion of Mesopotamia and the Creation of Iraq 1914-1921”, Faber and Faber, London, 2010.

Uğurlu, Ö.A., “Yemen: Savaşanlar Anlatıyor” (Yemen: As Told by Those Who Fought), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2007.

Von Kressenstein, K., “Türklerle Beraber Süveyş Kanalına” (To the Suez Canal with the Turks), Genelkurmay Yayınları, Istanbul, 1943 (translated by Özalpsan, M.B. from the German original “Mit den Türken zum Suezkanal” first published in Berlin, 1938; a more recent translation by Balaban, T. was published under the title “Son Haçlı Seferi: Kuma Gömülen İmparatorluk” in 2007).

Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Hijaz, Asir, Yemen Fronts and Operations in Libya), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1978.

European Fronts

Ertem, Ş., “Avrupa’da Yüz Bin Türk Askeri” (Hundred Thousand Turkish Soldiers in Europe), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1992.

Yazman, M.Ş., “Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer?” (Commander, Where on the Earth is Galicia?), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007. (edited by Şarman, K. from the original text “Mehmetçik Avrupa’da” (Mehmetçik in Europe) published first in Istanbul, 1928)

Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Avrupa Cepheleri” (Turkish Battles in the First World War – European Fronts), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1996.

Aftermath

Clark, B., “Twice a Stranger: How Mass Expulsion Forged Modern Greece and Turkey”, Granta Books, London, 2006.

Criss, B., “İşgal Altında İstanbul” (Istanbul under Occupation), İletişim Yayınları, Istanbul, 2000. (first published in 1993)

Karacan, A.N., “Lozan” (Lausanne), Nokta Kitap, Istanbul, 2006. (first published in Ankara, 1943)

Kocabaşoğlu, U. and Berge, M., “Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar” (The Bolshevik Revolution and the Ottomans), İletişim Yayınları, Istanbul, 2006.

Koloğlu, O., “Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918: Zaferi Nihai’den Tam Teslimiyete” (Year of Depression of our Intellectuals 1918: From Final Victory to Absolute Surrender), Boyut Kitapları, Istanbul, 2000.

Koloğlu, O., “Osmanlı’da Son Tartışmalar” (The Last Debates of the Ottomans), Doğan Kitap, Istanbul, 2008.

Satan, A., “100 Soruda Milli Mücadele” (The National Struggle in 100 Questions), Timaş Yayınları, Istanbul, 2018.

Sorgun, T., “Bekirağa Bölüğü ve Mütareke Dönemi” (Bekirağa Barracks and the Armistice Period), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

Sunata, İ.H., “İstanbul’da İşgal Yılları” (Occupation Years in Istanbul), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006.

Şimşir, B., “Malta Sürgünleri” (The Malta Exiles), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985.(first published in 1976).

Walder, D., “Savaştan Sonra Çanakkale Olayı 1922” (Çanakkale Incident After the War 1922), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2004 (translated by Kayabal, M.A. from the English original).

Yalçın, H.C., “İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları” (Secret Letters of Unionist Leaders), Temel Yayınları, Istanbul, 2002.

Yıldıztaş, M., “İstanbul’un İşgali: Yaralı Payitaht” (Occupation of Istanbul: The Wounded Capital), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2010.

Turkish War of Liberation

Altıntaş, A., “Belgelerle Milli Mücadele Döneminde Esirler” (Prisoners of War during the National Struggle), Anektod Yayınları, Ankara, 2008.

Erdem, N., “Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923” (The Anatolian Campaign from the Perspective of Greek Historiography), Derlem Yayınları, Istanbul, 2010.

Erdoğan, S., “Sakarya: Türk Bitti Demeden Bitmez” (Sakarya: It’s Not Over Until the Turk Says So), Kronik Kitap, Istanbul, 2020.

Erikan, C., “Kurtuluş Savaşı Tarihi” (History of the War of Liberation), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2010.

Gerede, H., “Hüsrev Gerede’nin Anıları: Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Devrimler” (Memoirs of Hüsrev Gerede: The War of Liberation, Atatürk and the Revlution), Literatür Yayıncılık, Istanbul, 2002 (prepared by Önal, S.).

Görgülü, İ., “Türk İstiklal Harbi” (Turkish War of Liberation), Kastaş Yayınevi, Istanbul, 1999.

Jaeschke, G., “Türk Kurutuluş Savaşı Kronolojisi” (Chronology of the Turkish War of Liberation), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989 (first published in 1970).

Karabekir, K., “İstiklal Harbi’nin Esasları” (Principles of the War of Liberation), Sinan Neşriyat Evi, 1972.

Milton, G., “Paradise Lost – Smyrna 1922: The Destruction of Islam’s City of Tolerance”, Hodder & Stoughton, London, 2008.

Müderrisoğlu, A., “Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları” (Financial Resources of the War of Liberation), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1988.

Saral, A.H., “Türk İstiklâl Harbi Güney Cephesi, Cilt 4” (Turkish War of Liberation Southern Front, volume 4), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966.

Saral, A.H. and Saral, T., “Vatan Nasıl Kurtarıldı” (How the Homeland was Saved), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

Sarıhan, Z., “Kurtuluş Savaşı Kadınları” (Women of the War of Liberation), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2007.

Umar, B., “Yunanlıların ve Anadolu Rumların Anlatımıyla İzmir Savaşı” (Battle of Izmir as told by Greeks of Greece and Anatolia), İnkılap Yayınları, Istanbul, 2002.

Ülger, S.E., “Zafere Giden Yol” (The Road to Victory), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2007.

___, “H Eκστρατεία της Mικράς Aσίας” (The Campaign in Asia Minor), Historical and Ethnological Society of Greece, Athens, 2004.

Army

Beşikçi, M., “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği” (Ottoman Mobilization in the First World War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2015.

Beşikçi, M., “Cihan Harbi’ni Yaşamak ve Hatırlamak: Osmanlı Askerlerinin Cephe Hatıraları ve Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı Hafızası” (Experiencing and Remembering the First World War: Frontline Memoirs of Ottoman Soldiers and the Memory of the First World War in Turkey), İletişim Yayınları, Istanbul, 2019.

Eldem, E., “Pride and Privilege: A History of Ottoman Orders, Medals and Decorations”, Ottoman Bank Archives and Research Centre, Istanbul, 2004.

Görgülü, İ., “On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922” (The Staff of the Ten Year War 1912-1922), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993.

Gülsoy, U., “Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni” (The Military Service Adventure of Ottoman Non-Muslims), Simurg Yayıncılık, Istanbul, 2000.

Kalkan, E. and Dalgakıran K., “Son Kahramanlar: 81 Yıl” (Last Heroes: 81 Years), Doğan Kitapçılık, Istanbul, 2004.

Mutlu, C., “Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları” (Labour Battalions in the First World War), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2007.

Nicolle, D., “The Ottoman Army 1914-18”, Osprey Publishing, Botley, 1994.

Nicolle, D., “Ottoman Infantryman 1914-18”, Osprey Publishing, Botley, 2010.

Official History, “Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi 1908-1920” (History of the Turkish Armed Forces 1908-1920), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1996.

Örses, T. and Özçelik, N., “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Askeri Kıyafetleri” (Turkish Military Uniforms in the First World War), Denizler Kitabevi, Istanbul, 2007.

Özdemir, H., “The Ottoman Army 1914-1918: Disease and Death on the Battlefield”, The University of Utah Press, Salt Lake City, 2008 (orginaly published in Turkish under the title “Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918” in 2005).

Navy

Bal, N., “Marmara’da Denizaltı Avı: Sultanhisar ve Stoker’ın Denizaltısı AE-2” (Submarine Hunt in the Marmara: Sultanhisar and Stoker’s Submarine AE-2), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2006.

Baş, E., “Türk Tarihinde Yavuz Zırhlısının Rolü” (The Role of Battleship Yavuz in Turkish History), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2008.

Baş, E., Kara A.E. and Küçükoğlu, A., “Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı” (Warship Hamidiye and its Raid Operation), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2006.

Gömleksiz, E.G., “Mesudiye Zırhlısı” (Warship Mesudiye), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2007.

Gülen, N., “Dünden Bugüne Bahriyemiz” (Our Navy from the Past to the Current Day), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1988.

Güvenç, S., “Osmanlıların Drednot Düşleri: Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda” (The Ottomans’ Dreadnaught Dreams: On the Road to the First World War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2011.

Işın, E. (ed), “The Logbook of the Ottoman Navy: Ships, Legends, Sailors”, Pere Müzesi, İstanbul, 2009.

Hersing, O., “Çanakkale Denizaltı Savaşı” (Çanakkale Submarine War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007 (translated by Erdemoğlu, B. from the German original “U21 rettet die Dardanellen” published in 1932).

Langensiepen, B. and Güleryüz, A., “The Ottoman Steam Navy”, Conway Maritime Press, London, 1995.

Miller, G., “Superior Force: The Conspiracy Behind the Escape of Goeben and Breslau”, The University of Hull Press, Brough, 1996.

Nekrasov, G., “North of Gallipoli: The Black Sea Fleet at War 1914-1917”, Columbia University Press, New York, 1992.

Noppen, R.K., “The Ottoman Navy Warships 1914-18”, Osprey Publishing, Botley, 2015.

Öke, M.K. and Mütercimler, E., “Sultan Osman”, E Yayınları, Istanbul, 1991.

Panzac, D., “Osmanlı Donanması 1572-1923” (The Ottoman Navy 1572-1923), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2018 (translated by Maden, A. and Canpolat, S. from the French original “La Marine Ottomane: de l’Apogée a la Chute de l’Empire 1572-1923” published in 2009).

Mütercimler, E., “İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış” (A Naval Look at the Collapse of the Empire), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Istanbul, 2003.

Tunaboylu, İ., “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yavuz (Goeben) Zırhlısı” (Warship Yavuz (Goeben) from the Ottoman Era to the Republic”, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Istanbul, 2006.

___, “Denizlerde Yenilmediler: Cihan Harbi’nde Alman Bahriyeliler” (Unbeaten on the Seas: German Sailors in the World War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2011 (translated by Özbilen, E.B. from the German original “Auf Seen Unbesiegt” published in 1921).

Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Deniz Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Naval Operations), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1976.

Aviation

Buddecke, H.J., “Çanakkale Üzerinde Bir Şahin” (A Falcon over Çanakkale), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009 (translated by Erdemoğlu, B. from the German original titled “El Schahin” published in 1918).

Hürkuş, V., “Havada 1915-1925” (In the Air 1915-1925), Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, Istanbul, 2008 (originally published in 1942).

İlmen, S., “Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi” (History of Aviation and Aeronautism in Turkey), Hilmi Kitabevi, Istanbul, 1947.

Kansu, Y., Şensöz, S. and Öztuna, Y., “Havacılık Tarihinde Türkler” (The Turks in the History of Aviation), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 1971.

Kline, S., “A Chronicle of Turkish Aviation”, Havaş, Istanbul, 2002.

Okar, A., “Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924” (Aviation in Turkey 1910-1924), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 2010 (first published in 2004).

Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Türk Hava Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Turkish Aerial Operations), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1969.

Yalçın, O., “Türk Hava Gücü: Kuruluşu, İlk Seferleri ve Yükselişi 1911-1950” (Turkish Air Force: Foundation, First Flights and its Rise 1911-1950”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2017.

Economy

Akyıldız, A., “Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kağıt Para, Maliye ve Toplum” (Paper Money, Public Finance and Society in the Ottomans), İletişim Yayınları, Istanbul, 2003.

Eldem, E., “A History of the Ottoman Bank”, Ottoman Bank Historical Research Cente, Istanbul, 1999.

Elmacı, M.E., “İttihat Terakki ve Kapitülasyonlar” (Committee of Union and Progress and the Capitulations), Homer Kitabevi, Istanbul, 2005.

Esin, T., “Osmanlı Savaşı’nın İktisadî Aktörleri 1914-19” (The Economic Actors of the Ottoman War 1914-19), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2020.

Geyikdağı, V.N., “Osmanlı Devleti’nde Yabancı Sermaye 1854-1914” (Foreign Investment in the Ottoman Empire 1854-1914), Hil Yayın, Istanbul, 2008.

Issawi, C., “The Economic History of Turkey, 1800-1914”, University of Chicago Press, Chicago, 1980.

Pamuk, Ş., “Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913” (Dependence and Growth of the Ottoman Economy 1820-1913), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 1994 (first published in Ankara, 1984)

Toprak, Z., “İttihad-Terakki ve Cihan Harbi: Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik 1914-1918” (Committee of Union and Progress and the World War: War Economy and Etatism in Turkey 1914-1918), Homer Kitabevi, Istanbul, 2003.

Yorulmaz, N., “Büyük Savaşın Kara Kutusu: 2. Abdülhamid’den 1. Dünya Savaşı’na Osmanlı Silah Pazarının Perde Arkası” (The Black Box of the Great War: Behind the Scenes of the Ottoman Arms Market from Abdulhamid to the First World War), Kronik Kitap, Istanbul, 2018.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk, M.K., “Nutuk” (The Speech), Bordo Siyah Yayınları, Istanbul, 2005. (full text of Atatürk’s speech delivered to the Turkish Parliament between 15-20 October 1927)

Atatürk, M.K., “Arıburnu Savaşları” (Battles of Arıburnu), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2005.

Atatürk, M.K., “Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe” (History of Anafartalar Battles), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1990 (edited by İğdemir, U.).

Atatürk, M.K., “Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal” (Dialogues with the Officer and the Commander), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006. (first published in Istanbul, 1918)

Atacanlı, S., “Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları” (Atatürk and the Commanders of Çanakkale), MB Yayınevi, Istanbul, 2006.

Lord Kinross, “Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu” (Atatürk: The Rebirth of a Nation), Altın Kitaplar, Istanbul, 1994. (translated by Sander, N. from the English original, first published in 1966)

Mango, A., “Atatürk”, John Murray, London, 1999.

Enver Pasha

Agabekon, G.S., “Enver Paşa Nasıl Öldürüldü?” (How was Enver Paşa murdered?), Bengi Yayınları, Istanbul, 2011 (ed. by Babacan, H. and Avşar, S.).

Aksu, K., “İngiliz Gizli Belgelerinde Enver Paşa” (Enver Paşa in British Secret Documents), Çatı Yayıncılık, Istanbul, 2007.

Ali, M., “Enver Paşa’nın Ortadoğu Seyahati” (Enver Paşa’s Trip to the Middle East), Doğu Kütüphanesi, Istanbul, 2007 (translated by Aydın, D., Şenel, A. and Ilgın, S.).

Alp, H. (ed), “Naciye Sultan”, Emre Yayınları, Istanbul, 2005.

Aşiroğlu, O.G. (ed), “Acı Zamanlar: Enver Paşa’nın Eşi Naciye Sultan’ın Hatıraları” (Memoirs of Enver Paşa’s wife Naciye Sultan), Burak Yayınları, Ankara, 1990.

Aydemir, Ş.S., “Enver Paşa: Makedonya’dan Orta Asya’ya” (Enver Paşa: From Macedonia to Central Asia), Remzi Kitabevi, Istanbul, 1973.

Bakiyev, N., “Enver Paşa’nın Vasiyeti” (Enver Paşa’s Testament), Doğu Kütüphanesi, Istanbul, 2006 (translated by Koçar, Ç. from the Uzbek original first published in 1997).

Bardakçı, M., “Enver”, İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2015.

Bardakçı, M. (ed.), “Naciyem, Ruhum, Efendim: Enver Paşa’nın Eşi Naciye Sultan’a Rusya ve Orta Asya’dan Yazdığı Sürgün Mektıpları” (Letters of Exile from Russia nad Central Asia by Enver Paşa to his Wife Naciye Sultan), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2016.

Baysun, A.R., “Türkistan İstiklal Hareketleri ve Enver Paşa” (Turkstan Liberation Movements and Enver Paşa), Doğu Kütüphanesi, Istanbul, 2006. (first published in 1942)

Cengiz, H.E. (ed), “Enver Paşa’nın Anıları 1881-1908” (Enver Paşa’s Memoirs 1881-1908), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006.

Enver Pascha, “Um Tripolis” (At Tripoli), Hugo Bruckmann Verlag, Munich, 1918.

Gedikli, Y. (ed), “Yaver: Muhiddin Bey’in Hatıralarında Enver Paşa’nın Son Yılları” (The Aide: Enver Paşa’s Last Years in Muhiddin Bey’s Memoirs), Ufuk Ötesi Yayınları, Istanbul, 2003.

Gedikli, Y. (ed), “Enver Paşa: Nutukları, Makaleleri, Bazı Beyannameleri ve Mektupları” (Enver Paşa: His Speeches, Articles, Some Declarations and Letters), Ufuk Ötesi Yayınları, Istanbul, 2005.

Gedikli, Y. (ed.), “Enver Paşa: Hayatı ve Makaleleri” (Enver Paşa: His Life and Articles), Nesil Tarih, Istanbul, 2007.

Gürsoy, S., “Enver Paşa’nın Sürgünü: İhtilalci İslam Birliği ve Liva el-İslam Dergisi” (Enver Paşa’s Exile: The Revolutionary Islam Union and the journal Liva el-Islam), Salyangoz Yayınları, Istanbul, 2007.

Hanioğlu, M.Ş. (ed), “Kendi Mektuplarında Enver Paşa” (Enver Paşa in His Own Letters), Der Yayınları, Istanbul, 1989.

İnan, A. (ed), “Enver Paşa’nın Özel Mektupları” (Enver Paşa’s Private Letters), İmge Kitabevi, Istanbul, 1997.

Kandemir, F., “Enver Paşa’nın Son Günleri” (The Last Days of Enver Paşa), Güven Basım ve Yayınevi, Istanbul, 1955.

Karabekir, K., “İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve Erkanı” (Enver Paşa and his Staff During Our War of Liberation), Tekin Yayınevi, Istanbul, 1990.

Mayatepek, O. and Bayhan, F., “Dedem Enver Paşa” (Enver Paşa My Grandfather), Timaş Yayınları, Istanbul, 2015.

Okay, K., “Enver Pascha: Der Grosse Freund Deutschlands” (Enver Pasha: Germany’s Great Friend), Verlag für Kulturpolitik, Berlin, 1935 (Turkish translation by Ayhan, A. published under the title “Başkomutan Enver Paşa” in 2006).

Ülkü, İ., “Türklüğün Son Cephesi: KGB Arşivlerinde Enver Paşa” (Last Front of Turkishness: Enver Paşa in KGB Archives), Karakutu Yayınları, Istanbul, 2005. (first published in 1996)

Yalaz, S., “Enver Paşa Efsanesi” (The Legend of Enver Paşa), Yalaz Prodüksiyon Yayınları, Istanbul, 1993.

Yamauchi, M., “The Green Crescent under the Red Star: Enver Pasha in Soviet Russia 1919-1922”, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, 1991.

Sultans, Statesmen and Soldiers

Ahmet İzzet Paşa, “Feryadım” (My Clamour), Timaş Yayınları, Istanbul, 2017 (memoirs completed in 1924).

Armağan, M., “Abdühamid’in Kurtlarla Dansı” (Abdulhamid’s Dance with the Wolves), Ufuk Kitap, Istanbul, 2006.

Arslan, E.Ş., “Sürgünde Üç Ölüm” (Three Deaths in Exile), Truva Yayınları, Istanbul, 2004.

Bardakçı, M. “Şahbaba” (Life, memoirs and private letters of the last Ottoman emperor Sultan Mehmed VI Vahideddin), İnkılap Kitabevi, Istanbul, 2006 (first published in 1998).

Bozdağ, İ., “Sultan Abdülhamid’in Hatıra Defteri” (The Diary of Sultan Abdulhamid), Emre Yayınları, Istanbul, 2006.

Bülbül, K., “Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa” (Said Halim Paşa as a Statesman and Political Thinker), Kadim Yayınları, Istanbul, 2006.

Cemal Paşa, “Hatıralar” (Memoirs), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2001.

Danışman, H.B., “Artçı Diplomat: Son Osmanlı Hariciye Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa” (The Rearguard Diplomat: Mustafa Reşit Paşa as one of the Last ottoman Foreign Ministers), Arba Yayınları, Istanbul, 1998.

Dinç, M.E. “Kutü’l Amare’nin Muzaffer Komutanı Halil Kut Paşa” (The Victorious Commander of Kut-al-Amara, Halil Kut Pasha), Kronik Kitap, Istanbul, 2017.

Eroğlu, N., “Cavid Bey”, Birharf Yayınları, Istanbul, 2006.

Georgeon, F., “Sultan Abdülhamid”, Homer Kitabevi, Istanbul, 2006. (translated by Berktay, A. from the French original “Abdulhamid II, le Sultan Calife” published in 2003)

İrtem, S.K., “Abdülhamid Devrinde Hafiyelik ve Sansür” (Espionage and Censorship During the Reign of Abdulhamid), Temel Yayınları, Istanbul, 1999.

Kabacalı, A. (ed), “Talat Paşa’nın Anıları” (Memoirs of Talat Paşa), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2000.

Karabekir, K., “İttihat ve Terakki Cemiyeti” (Committee of Union and Progress), Kronik Kitap, Istanbul, 2019.

Karabekir, K., “İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkanı” (Enver Pasha and the CUP Staff in Our War of Liberation), Kronik Kitap, Istanbul, 2019.

Karabekir, K., “Birinci Dünya Savaşı Anıları” (Memoirs of the First World War), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 2011.

Kocahanoğlu, O.S. (ed), “Rauf Orbay’ın Hatıraları” (Memoirs of Rauf Orbay), Temel Yayınları, Istanbul, 2005.

Koloğlu, O., “Son Sadrazam: Milli Mücadele Taraftarı Ahmed Tevfik Paşa” (The Last Grand Vizier: Ahmed Tevfik Paşa as a Champion of National Struggle), Doğan Kitap, Istanbul, 2007.

Özdemir, H., “Üç Jöntürk’ün Ölümü” (The Death of Three Young Turks), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2007.

Said Halim Paşa, “Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı” (Ottoman Empire and the World War), Kronik Kitap, Istanbul, 2019 (translated by Yücel, F. from the French original “L’Empire Ottoman et la Guerre Mondiale” published in 2000).

Said Halim Paşa, “Bütün Eserleri” (Collected Works), Anka Yayınları, Istanbul, 2003 (edited by Özalp, M.A.).

Sarıgöl, A. (ed), “Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü” (The Diary of Mahmut Şevket Paşa), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2001.

Satan, A., “Son Halife Abdülmecit Efendi” (Abdülmecit Efendi the Last Caliph), Doğan Kitap, Istanbul, 2009.

Soku, Z.Ş., “Paşalar” (The Pashas), Kaknüs Yayınları, Istanbul, 2010.

Sorgun, T. (ed), “Bitmeyen Savaş: İttihad Terakki’den Cumhuriyet’e Halil Paşa”, (The Neverending War: Halil Paşa from the Committee of Union and Progress to the Republic), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

Şentürk, N., “Babıali ve Sadrazamları” (The Sublime Porte and its Grand Viziers), Doğan Kitap, Istanbul, 2007.

Şimşek, N., “Süleyman Askeri Bey: Hayatı, Siyasi ve Askeri Faaliyetleri” (Süleyman Askeri Bey: His Life, Political and Military Activities), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2008.

Talu, E.E. and Şakir, Z., “Şehzade Yusuf İzzeddin Öldürüldü mü? İntihar mı Etti?” (Was Crown Prince Yusuf İzzeddin Murdered or Did He Commit Suicide?), Selis Kitaplar, Istanbul, 2005.

Home Front

Bayrak, M.O., “İstanbul Tarihi” (History of Istanbul), İnkılap Kitabevi, Istanbul, 1996.

Demirel, F., “Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler” (The Last Visits and Banquets at the Palaces of Dolmabahçe and Yıldız), Doğan Kitap, Istanbul, 2007.

Evren, B., “Sigmund Weinberg: Türkiye’ye Sinemayı Getiren Adam” (Sigmund Weinberg: The Man Who Introduced the Cinema to Turkey), Milliyet Yayınları, Istanbul, 1995.

Evren, B., “İlk Türk Filmleri” (The First Turkish Movies), Es Yayınları, Istanbul, 2006.

Freely, J., “Istanbul: The Imperial City”, Penguin Books, London, 1998.

Köroğlu, E., “Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı” (Turkish Literature and the First World War), İletişim Yayınları, Istanbul, 2004.

Mansel, P., “Constantinople: City of the World’s Desire 1453-1924”, Penguin Books, London, 1997.

Özel, S. and Hacıibrahimoğlu, I.Ç. (eds.), “Osmanlı’dan Milli Mücadele’ye Seçilmiş Mülakatlar” (Selected Interviews from the Ottomans to the National Struggle), Türkiyie İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2010.

Özön, N., “Türk Sineması Kronolojisi 1895-1966” (A Chronology of Turkish Cinema 1895-1966), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1968.

Reyhan, C., “Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare” (Two Forms of Administration at the Ottomans), İmge Kitabevi, Ankara, 2007.

Selçuk, M., “Hedef Şehir İstanbul” (Istanbul the Target City), Emre Yayınları, Istanbul, 2005.

Şener, E., “Kurtuluş Savaşı ve Sinemamız” (The War of Liberation and Our Cinema), Dizi Yayınları, Istanbul, 1970.

Yerasimos, S., “İstanbul 1914-1923”, İletişim Yayınları, Istanbul, 1996.(translated by Akalın, C. from the French original published in 1992).

The Armenian Question

Akçam, T., “A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility”, Henry Holt and Co., New York, 2006.

Akhanlı, D. (ed), “Talat Paşa Davası” (Talat Paşa Trials), Belge Yayınları, Istanbul, 2003. (translated/edited from the German original “Der Prozess Talaat Pascha” published first in Berlin, 1921)

Altınay, A.R., “Kafkas Yollarında” (On the Roads of the Caucasus), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2010.

Balakian, P., “The Burning Tigris”, Random House, London, 2004.

Boray, F.E., “Beyaz Ölüm: Türkler ve Ermeniler” (White Death: Turks and Armenians), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

Gürün, K., “The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed”, Rustem Kitabevi, Northern Cyprus, 2001. (translated from the Turkish original first published 1983)

Halaçoğlu, Y., “Ermeni Tehciri” (Armenian Forced Emigration), Babıali Kültür Yayıncılığı, Istanbul, 2004.

Morgenthau, H., “Ambassador Morgenthau’s Story”, Wayne State University Press, Detroit, 2003.

Özkan, T., “Yaraya Tuz Bastım: Ermeni Soykırımı” (I Put Salt on the Wound: Armenian Genocide), Detay Yayıncılık, Istanbul, 2007.

Rüstem, A., “Cihan Harbi ve Türk Ermeni Meselesi” (World War and the Turkish-Armenian Question), Bilge Kültür Sanat, Istanbul, 2005 (translated by Aydın, C. from the French original “La Guerre Mondiale et La Question Turco-Arménienne” published in Bern, 1918).

Sakin, O., “İsa Peygamberi Severseniz Beni Öldürmeyiniz” (Don’t Kill Me if You Love Jesus), Bir Harf Yayınları, Istanbul, 2006.

Saral, A.H., “Ermeni Meselesi” (The Armenian Question), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1970.

Ural, G., “Ermeni Dosyası” (The Armenian Case), Kamer Yayınları, Istanbul, 1998.

Prisoners of War

Akkor, M. “Kralın Esir Askerleri: 1. Dünya Savaşı’nda Anadolu’daki İngiliz Esirleri ve Esir Kampları” (The King’s Imprisoned Soldiers: British Prisoners and Prison Camps in Anatolia During the First World War”, Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2019.

Taşkıran, C. “Milli Mücadelede Türk ve Yunan Esirler 1919-1923” (Turkish and Greek Prisoners in the National Struggle), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,  Istanbul, 2018.

Taşkıran, C. “Ana Ben Ölmedim: 1. Dünya Savaşı’nda Türk Esirleri” (Mom, I Haven’t Died: Turkish Prisoners in the First World War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,  Istanbul, 2001.

Yanıkdağ, Y., “Millete Deva Olmak: Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp ve Milliyetçilik 1914-1939” (Healing the Nation: Ottoman Prisoners of War, Medicine and Nationalism), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2014.